SkipNavigation

Momkid2_970px.jpg

KOMPAS: Tidlig indsats til traumatiserede flygtninge


DIGNITYs forebyggende indsats til nyankomne flygtninge

Fra rehabiliteringsklinikken i DIGNITY ved vi, at alt for mange flygtninge døjer med ubehandlede krigstraumer. Vores erfaring er, at mange flygtninge enten ikke tilbydes behandling, tilbydes denne for sent, eller i utilstrækkelig grad.

Ubehandlede traumer efter krig, fængsling og tortur har store menneskelige omkostninger, ikke kun for personen, der har oplevet disse, men også vedkommendes familie og hverdagsliv.

Hvem kan henvises?
Alle arabisktalende flygtninge i alderen 18-65 år, der har opnået asyl og som har haft ophold i Danmark i max. 3 år fra der er opnået asyl. Endvidere skal de udvise symptomer på hhv. akut belastningssyndrom, posttraumatisk belastningsreaktion eller tilpasningsreaktion. Det vil sige symptomer såsom voldsomme genoplevelser af deres traumatiske fortid, søvnproblemer, hukommelses- og koncentrationsbesvær, udpræget vagtsomhed eller depressive symptomer. Den henviste må ikke have en aktuel misbrugsproblematik eller deltage i anden traumerelateret behandling.

Det kan blive vanskeligt at lære det danske sprog, at etablere sig på arbejdsmarkedet, at drage omsorg for børnene i familien og i det hele taget få oparbejdet en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse i det danske samfund. Desuden er der store samfundsøkonomiske omkostninger i form af et betydeligt overforbrug af sundhedsydelser, dårlig integration og manglende samfundsmæssig produktivitet. Derfor har vi nu som noget nyt etableret et særskilt rehabiliteringsforløb til nyankomne flygtninge. 

Aktuelt har vi 20 ledige pladser til nyankomne, arabisktalende flygtninge – hhv. 10 mænd og 10 kvinder – til efteråret 2018.

Hvem er vi?
Vi er et tværfagligt rehabiliteringsteam bestående af en læge, en socialrådgiver, en fysioterapeut og to psykologer med indgående kendskab til traumatiserede flygtninges problemstillinger. Endvidere har vi tilknyttet en psykiater, en administrativ stab samt et større korps af professionelle tolke. Dette tætte tværfaglige samarbejde muliggør både en forebyggende samt en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. 

Hvad tilbyder vi?
DIGNITYs rehabiliteringsindsats er udviklet som en trinvis model, der tager højde for den enkeltes problemstillinger og eventuelle behandlingsbehov. Alle henviste vil blive tilbudt en tværfaglig udredning, et gruppeforløb samt en efterfølgende individuel behandling, såfremt de vurderes at have behov herfor. 

Udredningen:
Udredningen er en grundig, tværfaglig vurdering af den enkelte patients fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder. Formålet med denne udredning er at skabe et overblik over den enkeltes tilstand og situation, som ikke alene vil kunne bruges i behandlingsøjemed, men også af såvel kommunale som lægefaglige instanser efterfølgende.

Gruppebehandling:
Alle patienter vil efter deres udredning blive tilbudt et gruppeforløb à 14 dages varighed med dagligt fremmøde. Forløbet er af rehabiliterende karakter og har til hensigt at forebygge kronificering samt lære den enkelte at leve med sine traumatiske oplevelser og samtidigt kunne mestre en hverdag sammen med eventuel familie i et nyt land. Grupperne inddeles efter køn, således at kvinderne deltager i et forløb om formiddagen og mændene i et forløb om eftermiddagen. Gruppebehandlingen er et centralt element i at hjælpe deltagerne med at bryde deres sociale isolation og almengøre nogle af deres reaktioner.

Forløbet har endvidere følgende formål:

  • At adressere nyankomne flygtninges forventninger til deres liv i Danmark, herunder migrationsproblematikker samt udfordringer ved mødet med det danske sundhedsvæsen.
  • At arbejde med tillidsopbygning og møde ligestillede med samme problemstillinger.
  • At give patienterne indsigt i forventelige reaktioner og symptomer på deres livssituation, herunder edukation om samspillet mellem traumer og kroppens reaktioner og sociale konsekvenser heraf.
  • At oparbejde og træne mestringsstrategier mhp. at skabe et meningsfuldt og tilfredsstillende liv i Danmark, hvor både den henviste og dennes familie kommer i trivsel.

Individuel behandling:
Efter gruppeforløbet vil der med udgangspunkt i den enkelte patients problemstillinger blive foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt den hidtidige indsats har været tilstrækkelig, eller om vedkommende skal tilbydes en individuel, tværfaglig behandling.

Henvisning:
Du kan læse mere om, hvordan du henviser her.

Spørgsmål: 
Hvis du har spørgsmål til KOMPAS-projektet, er du velkommen til at kontakte os:

Psykolog, Hanna Emma-Lotta Erickson - hele@dignityinstitute.dk
Personaleleder i rehabiliterinsgafdelingen, Ruth Lauge - rula@dignityinstitute.dk 

Download KOMPAS-folderen som PDF.

iStock_000003105850Small.jpg
Henvisning

Er du læge og i kontakt med nyankomne flygtninge, der kunne have glæde af at deltage i KOMPAS-projektet? Se her, hvordan du henviser.

KONTAKT

Vi samler statistik og forbedrer din brugeroplevelse ved hjælp af cookies.   Læs mere her...