SkipNavigation

Traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder


Projektet strækker sig over en 4-årig periode fra 2015-2018 i to forskellige udsatte boligområder fordelt på Århus og København. Med en lokalbaseret, kontekstbestemt tilgang til behandlingen af traumer ønsker vi at udvide og supplere DIGNITY’s etablerede behandlingstilbud samt medvirke til et øget samarbejde med kommunale og boligsociale aktører til gavn for såvel traumatiserede flygtningefamilier, lokalområder samt relevante forvaltninger.

Formålet med projektet er overordnet at forbedre traumatiserede flygtningefamiliers samlede livssituation og, på længere sigt, at mindske de samfundsøkonomiske udgifter i forbindelse med indsatser overfor disse familier.

Målgruppen for projektet er traumatiserede flygtningefamilier (børn og forældre) med komplekse, sammensatte sociale problemstillinger eventuelt præget af højt konfliktniveau med omgivelser, skole, offentlige myndigheder mfl. Sekundært figurerer de professionelle aktører, der omgiver familierne, som målgruppe for et øget samarbejde og professionel kompetenceudvikling.

Projektet følger fire spor, som alle bidrager til det overordnede formål:

  1. Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af professionelle aktører i det kommunale og boligsociale arbejde gennem undervisning og supervision leveret af DIGNITY’s erfarne medarbejdere.
  2. Familieforløb: Udvikling og etablering af specialiserede forløb for udvalgte traumatiserede flygtningefamilier mhp. at øge familiernes funktionsevne, netværk og trivsel for både børn og forældre.
  3. Lokalsamfundsindsats: Afsøgning af dynamikkerne og aktiviteter i nærområdet mhp. at understøtte det oplevede, identitetsskabende fællesskab. Herunder sigtes der også på at aftabuisere PTSD, tortur og traumer i samarbejde med relevante civilsamfundsorganisationer og trossamfund og derved mindske isolation og styrke fællesskabet som ressource.
  4. Metodeudvikling og vidensproduktion: Der er indlagt midtvejsevaluering og slutevaluering af projektet, hvilket sikrer en løbende monitorering af resultater og udfordringer. Der vil blive udviklet metoder, der forventeligt kan videreføres i kommunalt og boligsocialt regi efter projektets afslutning.

Projektleder: Thomas Højmark Fegar

Kontakt

SMS TORTUR til 1245 og støt med 100 kr.

Så hjælper du torturofre og deres familier til et bedre liv!

Vi samler statistik og forbedrer din brugeroplevelse ved hjælp af cookies.   Læs mere her...